Šī privātuma politika nosaka kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pie Putniem”, reģistrācijas nr. 40203236076, Bērzu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118, tālr. 20013565 (turpmāk- Izīrētājs) kā pārzinis apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk- Regula).

Aicinām jūs, pirms savu datu nodošanas Izīrētāja rīcībā, rūpīgi iepazīties uz šo privātuma politiku, jo tā satur svarīgu informāciju, kura mums jums ir jāsniedz, iegūstot no jums personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz jums kā fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs u.c.

Mēs apstrādājam jūsu datus, lai sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un izpildītu no tiem izrietošās saistības, mārketinga mērķiem, lai izpildītu likumos noteiktās prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt apstrādāti un īpašuma drošības nodrošināšanai. Jebkurā gadījumā jūsu dati papildus var tikt apstrādāti arī, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, kas var izrietēt no datu apstrādes noteiktam nolūkam.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Augstāk norādīto datu apstrāde ir neieciešama, lai izrakstītu rēķinu vai noslēgtu un izpildītu līgumu , kuru jūs noslēdzat ar Izīrētāju.Datu apstrādes tiesiskais pamats Izīrētāja piedāvājumu un jaunumu saņemšanai ir jūsu piekrišana.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai pilnībā izpildītu mūsu saistības pret jums; pasūtījuma veikšanai nodotie dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr saskaņā ar likumu, saistībā ar mūsu līgumsaistībām un ar to saistīto datu apstrādi varētu tikt celtas prasības.

Datu nodošana

Mēs varam izpaust jūsu datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

    tiesību aizsardzības iestādēm vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma;

    tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām;

    zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.

Tiesības uz datu piekļuvi, labošanu, dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kura pamatojas uz jūsu piekrišanu. 

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un prasīt, lai, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi Bērzu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118 vai e-pastu info@pieputniem.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Bērzu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118 vai izmantojot e-pastu info@pieputniem.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Personas datu apstrāde videonovērošanai

Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs no jums ievācam

Saistībā ar īpašuma aizsardzību noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas nolūkā mēs no jums ievācam personas datus: jūsu attēls, atrašanās videonovērošanas zonā, uzvedība, laiks. Šāda personas datu apstrāde tiek veikta Izīrētāja teritorijā, kas atrodas Atpūtas vietā “Pie putniem” -„Zeltkalnītes”, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Engures novads, LV 3118. Respektējot jūsu privātumu, par videonovērošanu šajās vietās jūs tiekat informēti ar attiecīgām brīdinājuma zīmēm.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmo interešu (aizsargāt īpašumu) ievērošana. Datu apstrāde ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā.

Datu uzglabāšanas laiks

Videonovērošana tiek veikta reālā laika režīmā un ieraksti tiek glabāti 7 dienas. Tomēr gadījumos, kad tiek konstatēts īpašuma aizskārums, uz attiecīgo situāciju attiecināmie ieraksti tiks uzglabāti, tik ilgi, kamēr tie būs nepieciešami attiecīgu lietu ierosināšanai un izskatīšanai.

Datu nodošana

Mēs varam izpaust jūsu datus arī gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

    tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma;

    tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot iesniegumus, prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām;

    apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties īpašuma apdrošināšanas gadījumam;

    zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.

Datu piekļuve, labošana, dzēšana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Ņemot vērā, ka videoieraksts ir specifisks datu ieguves un fiksēšanas veids, dati tajā nevar tikt laboti. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Lai izpildītu šādus pieprasījumus, mēs varam lūgt jums norādīt informāciju, pēc kuras iespējama jūsu identifikācija videoierakstā.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Lai izpildītu šādus pieprasījumus, mēs varam lūgt jums norādīt informāciju, pēc kuras iespējama jūsu identifikācija videoierakstā.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi Bērzu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118 vai e-pastu info@pieputniem.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Bērzu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118 vai izmantojot  e-pastu info@pieputniem.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.